OUDERS
Aanmelden    Vakanties    Schooltijden    Agenda    MR    OR    Bestuur    Continurooster       Klachtenregeling    Downloads    


Aanmelden
Om een goed beeld van onze school te krijgen is het raadzaam om een rondleiding onder schooltijd aan te vragen. U ziet dan hoe de kinderen en de leerkrachten aan het werk zijn. U krijgt informatie over onze onderwijsvisie en onze werkwijze. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom!  U kunt bellen voor een afspraak 0343 451268 of mailen info@cbswilhelmina.nl

Wanneer u op deze link klikt, komt u bij het aanmeldformulier (word of PDF).

Wilt u vast een indruk van de school? Bekijk onze promofilm!

                            

Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Pasen 029 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024 t/m 10 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren 18 mei 2024 t/m 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024
Overige vrije dagen:
Vrijdag 13 oktober Alle groepen    Studiedag team
Dinsdagmiddag 5 december 2023 Alle groepen i.v.m. Sinterklaas
Donderdagmiddag 21 december 2023 Groep 1 en 2 i.v.m. Kerstviering
Vrijdagmiddag 22 december 2023   Alle groepen   i.v.m. Kerstviering
Maandag 8 januari 2024 Alle groepen  Studiedag team
Woensdag 31 januari 2024 Alle groepen    Studiedag team
Vrijdagmiddag 16 februari 2024 Alle groepen i.v.m. voorjaarsvakantie
Donderdag 28 maart 2024 Alle groepen  Studiedag team
Dinsdag 21 mei 2024 Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 12 juli 2024 Alle groepen i.v.m. zomervakantie
Herfstvakantie 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 22 februari 2025 t/m 2 maart 2025
Meivakantie (inclusief Pasen) 18 april 2025 t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 29 mei 2025 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni 2025
Zomervakantie 19 juli 2025 t/m 31 augustus 2025
Overige vrije dagen:
Dinsdag 1 oktober 2024 Alle groepen    Studiedag team
Donderdagmiddag 5 december 2024 Alle groepen i.v.m. Sinterklaas
Donderdagmiddag 19 december 2024 Groep 1 en 2 i.v.m. Kerstviering
Vrijdagmiddag 20 december 2024   Alle groepen   i.v.m. Kerstviering
Maandag 6 januari 2025 Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 21 februari 2025             Alle groepen  i.v.m. voorjaarsvakantie
Woensdag 26 maart 2025 Alle groepen    Studiedag team
Vrijdag 27 juni 2025 Alle groepen  Studiedag team
Maandag 30 juni 2025 Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 18 juli 2025 Alle groepen i.v.m. zomervakantie
Schooltijden
De schooltijden per groep zijn als volgt:
 
Groep 1 en 2
maandag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
dinsdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 4,00 uur
donderdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur 3,50 uur
Groep 3 t/m 8
maandag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
dinsdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 4,00 uur
donderdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
vrijdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur

Agenda
Wanneer u hier klikt, komt u bij de agenda van onze school.
 

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Kortom; het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR.
Onze werkwijze is als volgt:
- De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar.
- Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de MR, als toehoorder toegang tot de vergadering.
- De leden van de raad zijn altijd aanspreekbaar voor alle ouders en leerkrachten.
- Via het secretariaat van de raad zijn de meeste stukken op te vragen.
- De raad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 ouders en 2 leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit Marnix Kolet en Michelle de Ree. Ragna Bouwmeester en Annemieke Prinsen zitten namens het team in de MR. 
- U kunt de leden van de MR aanspreken of met hen in contact komen door een mail te sturen naar mr@cbswilhelmina.nl

Ouderraad (OR)
Onze ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders. Zij zijn 'gespeciali­seerd' in het organiseren van allerlei activi­teiten op school, zoals: de ouderavond, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, deelname aan de avondvierdaagse, schoolreisjes, etc. Alle klussen van praktische aard worden door deze groep aangepakt. Ongeveer zes keer per jaar komen zij bij elkaar om te vergaderen. In de ouderraad zitten negen ouders en één leerkracht. De zittingsduur is drie jaar. Leden kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen. De verkiezing van de leden van de OR vindt plaats op de jaarlijks te houden ouderavond.  

Bestuur
De Wilhelminaschool is één van de twee scholen van de vereniging 'Een school met de Bijbel' te Amerongen. Het bevoegd gezag van de school bestaat uit vrijwilligers die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen. De vereniging werkt volgens het bestuursmodel waarin bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd worden aan de directeur. Het bevoegd gezag fungeert als bestuur in wettelijke zin en is de intern toezichthouder. 

Continurooster
Tussen de middag is er een 'verkorte lunchpauze', dat wil zeggen, dat alle kinderen in principe overblijven. De kinderen eten in de lunchpauze een kwartier met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Na het eten gaan zij een half uur buitenspelen onder toezicht van een leerkracht en twee à drie hulpouders. Zowel het eten als het buitenspelen is geen lestijd, dus kinderen mogen thuis eten. Gemakshalve spreken we van een continurooster, omdat de tijd om thuis te eten erg kort is en nagenoeg alle kinderen overblijven.

Klachtenregeling
Volgens de wetgeving kunnen ouders en leerlingen 'klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs'.
Wanneer u een klacht hebt over de gang van zaken op school, dan kunt u dat het best het eerst melden aan de groepsleerkracht of aan de directie (of aan beiden). Indien overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u gaan praten met één van de twee contactpersonen van de school: José van Dam en Rozemarijn Stoutjesdijk. De contactpersoon kan u, met uw klacht, doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon is José van Leeuwen, tel. 06 499 58 193, e-mail info@josevanleeuwen.nl
Ook kinderen kunnen contact opnemen. Ten eerste natuurlijk met hun juf of meester. Als zij dat moeilijk vinden, mogen zij contact opnemen met één van de twee contactpersonen van de school: juf José en juf Rozemarijn.
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad PCO, Postbus 907, 2270 AX Voorburg (tel. 070 3481180). Klachten over seksuele intimidatie/misbruik, ernstig psychisch fysiek geweld kunt u ook melden bij de inspectie: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (zie 'Inspectie van het onderwijs').

Downloads
Wanneer u hier klikt, komt u bij de downloads.