OUDERS
Aanmelden    Vakanties    Schooltijden    Agenda    MR    OR    Bestuur    Continurooster        Downloads    


Aanmelden
Om een goed beeld van onze school te krijgen is het raadzaam om een rondleiding onder schooltijd aan te vragen. U ziet dan hoe de kinderen en de leerkrachten aan het werk zijn. U krijgt informatie over onze onderwijsvisie en onze werkwijze. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom!  U kunt bellen voor een afspraak 0343 451268 of mailen naar Gerbert Boor (directeur) gboor@cbswilhelmina.nl of Mariët Korteweg (schoolcoördinator) mkorteweg@cbswilhelmina.nl

Wanneer u op deze link klikt, komt u bij het aanmeldformulier.

Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie 17-10-20 t/m 25-10-20
Kerstvakantie 19-12-20 t/m 03-01-21
Voorjaarsvakantie 20-02-21 t/m 28-02-21
Pasen 02-04-21 t/m 05-04-21
Meivakantie 24-04-21 t/m 09-05-21
Hemelvaart 13-05-21 t/m 16-05-21
Pinksteren 22-05-21 t/m 24-05-21
Zomervakantie 17-07-21 t/m 29-08-21
Overige vrije dagen:
Woensdag 14-10-20         Alle groepen    Studiedag team
Vrijdagmiddag 04-12-20 Groep 3 en 4 i.v.m. Sinterklaas
Donderdagmiddag 17-12-20 Groep 1 en 2 i.v.m. Kerstviering
Vrijdagmiddag 18-12-20 Groep 3 t/m 8 i.v.m. Kerstviering
Woensdag 13-01-21     Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 19-02-21 Groep 3 t/m 8 i.v.m. voorjaarsvakantie
Dinsdag 06-04-21 Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 25-06-21 Alle groepen  Studiedag team
Vrijdagmiddag 16-07-21 Groep 3 t/m 8 i.v.m. zomervakantie

Schooltijden
De schooltijden per groep zijn als volgt:
 
Groep 1 en 2
maandag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
dinsdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 4,00 uur
donderdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur 3,50 uur
Groep 3 t/m 8
maandag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
dinsdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
woensdag 08.30 uur - 12.30 uur 4,00 uur
donderdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur
vrijdag 08.30 uur - 14.45 uur 5,50 uur

Agenda
Wanneer u hier klikt, komt u bij de agenda van onze school.
 

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Kortom; het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR.
Onze werkwijze is als volgt:
- De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar.
- Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de MR, als toehoorder toegang tot de vergadering.
- De leden van de raad zijn altijd aanspreekbaar voor alle ouders en leerkrachten.
- Via het secretariaat van de raad zijn de meeste stukken op te vragen.
- De raad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 ouders en 2 leerkrachten.

Ouderraad (OR)
Onze ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders. Zij zijn 'gespeciali­seerd' in het organiseren van allerlei activi­teiten op school, zoals: de ouderavond, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, deelname aan de avondvierdaagse, schoolreisjes, etc. Alle klussen van praktische aard worden door deze groep aangepakt. In de ouderraad hebben acht ouders en één leerkracht zitting. De zittingsduur is drie jaar. Leden kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen. De verkiezing van de leden van de OR vindt plaats op de jaarlijks te houden ouderavond.

Bestuur
De Wilhelminaschool is één van de twee scholen van de vereniging 'Een school met de Bijbel' te Amerongen. Het bevoegd gezag van de school bestaat uit vrijwilligers die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen. De vereniging werkt volgens het bestuursmodel waarin bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd worden aan de directeur. Het bevoegd gezag fungeert als bestuur in wettelijke zin en is de intern toezichthouder. 

Continurooster
Tussen de middag is er een 'verkorte lunchpauze', dat wil zeggen, dat alle kinderen in principe overblijven. De kinderen eten in de lunchpauze een kwartier met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Na het eten gaan zij een half uur buitenspelen onder toezicht van een leerkracht en twee à drie hulpouders. Zowel het eten als het buitenspelen is geen lestijd, dus kinderen mogen thuis eten. Gemakshalve spreken we van een continurooster, omdat de tijd om thuis te eten erg kort is en nagenoeg alle kinderen overblijven.

Downloads
Hier vindt u verschillende links en downloads. Wanneer u op de betreffende link of schooldocument klikt, wordt u ernaar doorverwezen.
- Schoolgids 2020-2021
- Schoolplan 2019-2023
- Gedragscode
- Jaarrekening en bestuursverslag 2019
- Schoolondersteuningsprofiel (SOP)