ONS ONDERWIJS
Kernwaarden    Parels    Missie en visie    KiVa    LeerKRACHT 

 

Kernwaarden

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden, het hart van onze organisatie. Het zijn de grondbeginselen van hoe we onze school willen vormgeven. De kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en de visie van de school.
 
Kansrijk Geborgenheid Eigenaarschap Verbondenheid

Parels
De parels zijn zaken waar we als school trots op zijn. Waar we goed in zijn en waar we onze basiskwaliteit te boven gaan. Een aantal van onze parels:
- We werken met de LeerKRACHT-aanpak: we verbeteren dagelijks ons onderwijs met het kind als uitgangspunt.
- We werken met KiVa: een preventief programma voor positieve groepsvorming en sociale vaardigheden.
- We arrangeren kinderen met Leerwinst: kinderen hebben eigen leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven.
- We vieren samen: weekopeningen, weeksluitingen en kinderen leren presenteren.
- Op onze school kent iedereen elkaar, er zijn groepsdoorbrekende activiteiten zowel op cognitief als op sociaal vlak.
- We werken met een plusgroep, waarin de kinderen hun eigen doelen formuleren en komen tot leren leren.
- Op onze school werken we met moderne methoden en devices voor alle leerlingen (groep 4 t/m 8).
- We voeren eens in de vier jaar een dramaproductie uit met de hele school.
- We gebruiken de rijke culturele omgeving van de school voor ons onderwijs.

Missie en visie
De Wilhelminaschool is een kleinschalige school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanuit een open christelijke gedachte wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien en tot zijn recht kan komen. Onze school staat open voor alle leerlingen. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem en werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind! Het groepsgebeuren is op onze school van wezenlijk belang. Daarnaast krijgt elk kind de aandacht die nodig is, om naar vermogen te presteren. Het is ons doel, dat de leerlingen zich cognitief, creatief en sociaal optimaal ontwikkelen en dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We besteden, naast de hoofdvakken taal en rekenen, veel aandacht aan wereldoriëntatie en de creatieve en expressieve vakken. Door de inzet van coöperatieve werkvormen realiseren we betrokkenheid en samenwerking. Op de Wilhelminaschool bevorderen we eigenaarschap bij de kinderen, oftewel 'Wat wil je leren en hoe wil je dat bereiken?' Op de Wilhelminaschool is goed onderwijs een samenspel tussen kinderen, ouders en leerkrachten.  

KiVa
De Wilhelminaschool is een 'KiVa-school'. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool. KiVa zet in op een positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op specifieke individuen. KiVa hanteert de no-blame methode, het gaat niet o beschuldigingen, maar het gaat er om dat we er samen voor zorgen dat iedereen zich fijn voelt op school. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor de basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KiVa en ons pestprotocol.

LeerKRACHT
Sinds september 2018 werkt de Wilhelminaschool met de 'LeerKRACHT-aanpak'. Met deze methode hebben we een verbetercultuur gerealiseerd waarbij we samen werken aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Hierbij hanteren we de vier basisinstrumenten van LeerKRACHT, te weten: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback en de stem van de leerling. De vier LeerKRACHT-instrumenten worden structureel ingezet volgens een geplande ritmiek.  Deze instrumenten en de ritmiek vormen de kern van de LeerKRACHT-aanpak waarmee we op de Wilhelminaschool verbetercultuur creëren onder het motto: 'Elke dag samen een beetje beter'.

Meer informatie over onze manier van werken en ons onderwijs vindt u in onze schoolgids en ons schoolplan.