Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Schooltijden*)  Kinderen in de groep 1 t/m 4 gaan minder naar school dan kinderen in de groepen 5 t/m 8. De tijden zijn als volgt:
 
Groep 1 t/m 4
maandag 8.30-14.45 uur
dinsdag 8.30-14.45 uur
woensdag 8.30-12.15 uur
donderdag 8.30-14.45 uur *)
vrijdag 8.30-12.00 uur
                 *) Groep 1 vanaf 12.00 uur vrij    
Groep 5 t/m 8
maandag 8.30-14.45 uur
dinsdag 8.30-14.45 uur
woensdag 8.30-12.15 uur
donderdag 8.30-14.45 uur
vrijdag 8.30-14.45 uur

*) In 2016-2017 wordt onderzocht of de schooltijden worden aangepast. Uitkomst april 2017: De tijden worden niet aangepast. Zie onderstaande informatie (uit Schoolnieuws van april 2017)

Wijziging schooltijden?
Zoals u weet bekijken we of het nodig is om de schooltijden aan te passen. De aanleiding om dit te onderzoeken heeft m.n. te maken met de nieuwe CAO van het personeel. Daarbij zou het wenselijk zijn om naar het 5-gelijke-dagen-model over te stappen.
In februari heeft u de uitslag van de ouderenquête over de schooltijden ontvangen. Deze peiling, ingevuld door 69% van de ouders (83 van de 120 gezinnen), geeft het volgende beeld:
  • 42% van de ouders geeft de voorkeur aan het behouden van het huidige continurooster en de huidige schooltijden;
  • 28% van de ouders geeft de voorkeur aan een continurooster met 5 gelijke schooldagen;
  • 17% van de ouders geeft de voorkeur aan een continurooster met 4 gelijke schooldagen met een vrije woensdagmiddag.Als je de percentages van voorkeur voor 4- en 5-gelijke dagen samenvoegt zegt 45% van de ouders iets anders te willen t.o.v. het huidige systeem. Van het team geeft 43% de voorkeur aan het 5 gelijke dagen model, 36% heeft geen specifieke voorkeur.
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met een kostenberekening (je hebt nl. extra personele lasten tijdens de invoeringsfase) en een urenberekening (leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7520 uren onderwijs ontvangen). Daarnaast hebben we onderzocht wat het effect is van de verschuiving van de uren. Bij het gelijke dagen model gaan de groepen 1 t/m 4 veel meer uren naar school en de groepen 5 t/m 8 minder uren. Dit heeft consequenties voor de verdeling van de leerstof. Dit werd diverse keren opgemerkt in de ouderenquête en was ook een belangrijk item voor het team.
Op dit moment is het grootste struikelblok de financiën. Dit heeft ermee te maken dat wij gekozen hebben voor het verdelen van onze personeelsformatie over acht groepen in plaats van zeven groepen. Bij een schoolgrootte van circa 200 leerlingen heb je recht op acht groepen. Wij zitten op een gemiddelde van 175 leerlingen en hebben recht op zeven groepen. Door het huidige rooster en de constructie van de ws-middagen (twee middagen combinatiegroepen) kunnen we acht groepen realiseren. Hierdoor kunnen we enkelvoudige groepen (per leerjaar een groep) vormen en voorkomen we grote groepen. We hechten als team veel waarde aan de huidige opzet van de groepen. Des te meer, omdat het aantal leerlingen per groep toeneemt (zij-instroom door verhuizingen e.d.) en er anders bij zeven groepen onwenselijke combinaties zouden ontstaan.
Na afweging van alle uitkomsten en bevindingen, zijn we als team, medezeggenschapsraad en schoolleiding tot de conclusie gekomen dat het niet raadzaam is om de schooltijden op korte termijn te veranderen. De huidige schooltijden blijven voorlopig ongewijzigd. Mochten er zich nieuwe mogelijkheden voordoen, dan wordt opnieuw bekeken of we tot een aanpassing kunnen overgaan.
Wilt u meer informatie over het onderzoek naar andere schooltijden? Dit is mogelijk op dinsdagavond 18 april om 19.00 uur. Graag vooraf aanmelden via
gboor@cbswilhelmina.nl