Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
De Wilhelminaschool: 'Samen onderwijs passend maken'

Dit is ons motto. Een korte toelichting hierop: De Wilhelminaschool is een kleinschalige, gezellige school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanuit een open christelijke ge­dachte wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien en tot zijn recht kan komen.
We werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind.
Het groepsgebeuren is op onze school van wezenlijk belang, maar daarnaast krijgt elk kind de aandacht die nodig is, om zich naar vermogen te ontwikkelen en te presteren.
Op de Wilhelminaschool is onderwijs een samenspel tussen kinderen, ouders en leer­krachten.
De volledige informatie over onze school vindt u in onze Schoolgids


Identiteit   De Wilhelminaschool is een school voor christelijk basisonderwijs. Hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan, hoe wij on­derwijs willen geven, hoe we samen school willen zijn, ze vormen samen onze identiteit. Die identiteit is gebaseerd op onze levens­houding. Die basishouding vinden we in het verhaal van Christus, die zich met liefde, tijd en aandacht inzette voor de medemens. Hij liet ons zien rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst.
 
Zo bezien is de school er niet alleen voor het doorgeven van leerstof, maar ook voor het voorleven van een verantwoorde houding in de samenleving van morgen, als aanvulling op de opvoeding thuis. In een sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme hoogtij vieren, proberen we op school de kinderen bij te brengen, dat het in de wereld van nu ook om andere dingen gaat.
 
Wij zien elk kind als individu, als een uniek kind. Dit vraagt om individueel èn groepsgericht onderwijs. Individualisatie (aanpassen aan het kind) en differentiatie (aanpassen van het onderwijsaanbod) zijn voor ons sleutelwoorden om in te spelen op de verschillen tussen kinderen. Dit komt o.a. tot uiting in: zelfstandig werken, pluswerk en dag- en weektaak.
De vaardigheden, zoals lezen, schrijven, re­kenen en taal (en alles wat daar aan basis­vaardigheden aan vooraf gaat!) zijn voor kinderen van groot belang, maar we hechten ook veel waarde aan de sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling van het kind.

Kinderen komen alleen tot ontwikkeling en ontplooiing als ze zich veilig en geborgen weten.
We zien onze school daarom als een ge­meenschap, waar voor iedereen een taak ligt om het zorgzaam samenleven binnen de school te realiseren.
Dit uit zich in:
  • het houden van vieringen, waar het gaat om een gezamenlijk beleven, waar relaties versterkt worden;
  • het benadrukken van een wij-gevoel (leerlingen, leerkrachten, (hulp)ouders);
  • elkaar attenderen op de individuele bijzonderheid van elk kind, van iedere leerkracht;
  • ruimte creëren voor de bijdrage die een  ieder kan leveren aan het geheel;
  • leerlingen laten merken dat zij erbij horen en laten weten dat zij zich veilig kunnen voelen;
  • onderlinge samenwerking ter bevordering van de sociale vorming.
Er is een duidelijk patroon van waarden, normen en omgangsvormen, waaraan zowel kinderen en professionele krachten als die­genen die zich op vrijwillige basis binnen de school inzetten, zich hebben te houden.
 
De regels geven duidelijkheid ten aanzien van behoorlijk gedrag en ook omtrent de om­gang met materialen. Het gaat om respect voor de medemens en de wereld om ons heen. Schelden, vooroordelen, vormen van discriminatie en agressieve uitingen stem­men niet overeen met onze identiteit.
 
We staan als school midden in de samenleving. Onze samenleving is steeds individualistischer ingesteld. Door actief te werken aan burgerschap en sociale integratie willen we voorkomen dat de sociale binding verder afneemt. Burgerschapsvorming past binnen de pedagogische opdracht van onze school.
 
We zien onze taak, kwalitatief goed onder­wijs geven, als een nooit eindigend proces. Een proces dat wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen denken en doen. Een uitdaging!